Maghanap

Para sa payak na paghahanap ng isa o mahigit pang salita sa alinmang parte ng texto, iteklado ang mga ito na pinaghihiwalay ng space. Gagamitin ang lahat ng salita na mas mahaba sa dalawang titik.

Para sa abanteng paghahanap, pindutin ang buton ng paghahanap nang walang ipinapasok sa kahong panghanap upang ma-access ang abanteng form ng paghahanap.