หัวข้อ ชื่อ คำอธิบาย
URL BYOL at Palmerston North Boys’ High School
URL Printing from a Chromebook

Instructions oh how Students print from a Chromebook.

แหล่งข้อมูล MS Team files into file explorer
แหล่งข้อมูล Microsoft Teams and Files
แหล่งข้อมูล MS Teams Staff Appraisal Documentation
แหล่งข้อมูล Using Microsoft Forms
แหล่งข้อมูล MS Teams on Taskbar
แหล่งข้อมูล Making files read only in MS Teams
แหล่งข้อมูล Posting in Converstions in MS Teams
แหล่งข้อมูล Clearing space on your hard drive
Connecting to PNBHS BYOD wifi Page Chromebook Wifi Settings

For Student use