Autuuga o le mataupu

  • 'Nau piki mai, haere kake mai!'

Picture of Josh Strickland
It's cool to Kōrero! Resources.
i le Josh Strickland - Friday, 13 February 2015, 1:13 PM
 

.