Physics of Superheros

Nhấn vào The Physics of Superheroes by James Kakalios.pdf đường liên kết để xem file.